Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Kontakt Kontakt
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Gwarancja/Reklamacje/Zwroty

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...

WARUNKI GWARANCJI

 

1. Niniejsza gwarancja zostaje udzielona przez Grzegorz Kaźmierczak, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ulicy Szadkowskiej 45, 98-220 Zduńska Wola, NIP 829-146-30-15, REGON 100560894 zwanego poniżej GWARANTEM.

2. Gwarancja zostaje udzielona na nowe urządzenia i meble oraz związane z nimi akcesoria. Gwarancja nie obejmuje pozostałych towarów oferowanych za pośrednictwem sklepu prokosmetyka24.pl 

3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od dnia wydania kupującemu rzeczy zakupionych za pośrednictwem sklepu prokosmetyka24.pl

4. Zakres terytorialny gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

5. GWARANT odpowiada za wady fizyczne rzeczy stwierdzone w okresie gwarancyjnym, jeżeli wady te powstały z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej.

6. Gwarancji nie podlegają: a) przewody zasilające, b) przewody komunikacyjne, c) grzałki elektryczne, termostaty, d) produkty zalane płynami e) uszkodzenia mechaniczne, f) uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia, g)usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji (wszystkich mebli tapicerowanych nie należy czyścić/konserwować prepratami zawierającymi alkohol), h) produkty w których stwierdzono ingerencję osób trzecich, i) towary z uszkodzoną plombą fabryczną, j) towary z zatartym lub usuniętym numerem fabrycznym w stopniu uniemożliwiającym identyfikację numeru, k) przegrzania urządzenia na skutek zbyt długiej pracy, l) elementy zużywające się (sprzęgła, filtry, łożyska, wrzeciona, komutatory, szczotki, bezpieczniki, żarówki, uszczelki), m) urządzenia uszkodzone na skutek przepięcia lub przeciążenia sieci elektrycznej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

7. W razie stwierdzenia wady fizycznej w okresie gwarancyjnym uprawniony z gwarancji może żądać naprawy towaru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach GWARANT może podjąć decyzję o wymianie towaru na nowy.

8. GWARANT może odmówić zadośćuczynienia żądaniu uprawnionego z gwarancji dotyczącego usunięcia wady, gdy koszt realizacji tego żądania przewyższa cenę uiszczoną za towar. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do sprzedaży konsumenckiej.

9. W celu realizacji uprawnień z gwarancji uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć towar do siedziby GWARANTA lub do autoryzowanego serwisu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Koszty dostarczenia towaru nabytego w ramach prowadzenia działalności gospodarczej ponosi uprawniony z gwarancji. Lista autoryzowanych serwisów znajduje się na stronie internetowej prokosmetyka24.pl. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany do odpowiedniego opakowania towaru w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniami, a także do odpowiedniego wydania reklamowanego towaru, w sytuacji gdy jego odbioru dokonuje GWARANT lub inny podmiot działający w jego imieniu.

10. Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu towaru.

11. Zgłoszenie reklamacyjne powinno także zawierać: a) dokładny opis usterki oraz okoliczności stwierdzenia usterki, b) dane osobowe i adres uprawnionego z gwarancji.

12. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych, które umożliwiałyby prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, GWARANT wezwie uprawnionego z gwarancji do uzupełnienia zgłoszenia w terminie nie krótszym niż 7 dni. Termin realizacji przez GWARANTA obowiązków z gwarancji rozpoczyna bieg od dnia uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego przez uprawnionego z gwarancji.

13. Towar dostarczony przez uprawnionego z gwarancji powinien być czysty oraz w stanie pozwalającym na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku dostarczenia towaru zabrudzonego gwarancja zostanie rozpatrzona po uprzednim wyczyszczeniu towaru na koszt uprawnionego z gwarancji według stawek określonych w cenniku znajdującym się na stronie internetowej prokosmetyka24.pl, po uprzednim uzyskaniu zgody uprawnionego z gwarancji. Termin do wykonania obowiązków z gwarancji rozpoczyna wówczas bieg od dnia wyczyszczania towaru. W razie odmowy wyrażenia przez uprawnionego z gwarancji zgody na wyczyszczenie towaru przez GWARANTA, towar zostanie odesłany na koszt uprawnionego z gwarancji.

14. GWARANT jest zobowiązany wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 31 dni od dnia dostarczenia mu towaru przez uprawnionego z gwarancji. Za datę wykonania obowiązków z gwarancji uznaje się dzień powiadomienia uprawnionego z gwarancji o realizacji tych obowiązków.

15. W razie bezzasadności żądania uprawnionego z gwarancji GWARANT powiadomi go, w terminie wskazanym w pkt 14, o odmowie wykonania naprawy gwarancyjnej.

16. W przypadku odbioru osobistego, uprawniony z gwarancji jest zobowiązany odebrać towar (w siedzibie GWARANTA lub w autoryzowanym serwisie, w którym dokonano zgłoszenia gwarancyjnego) w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wykonaniu przez GWARANTA naprawy gwarancyjnej lub o odmowie wykonania naprawy gwarancyjnej.

17. W razie nieodebrania towaru w terminie określonym w ust. 16, GWARANT wezwie uprawnionego do odebrania towaru w wyznaczonym terminie dodatkowym nie krótszym niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego GWARANT obciąży uprawnionego z gwarancji opłatą z tytułu magazynowania towaru w wysokości 2% wartości towaru, nie mniej niż 5 zł, za każdy dzień magazynowania towaru.

18. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w czasie od wydania go GWARANTOWI do jego odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi GWARANT.

19. W przypadku konieczności dokonania napraw nieobjętych gwarancją, naprawa ta może zostać dokonana przez GWARANTA na koszt uprawnionego z gwarancji, po uzyskaniu pisemnej zgody uprawnionego z gwarancji i zaakceptowaniu ceny diagnozy i ceny naprawy towaru

20. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku nie zgłoszenia przez uprawnionego z gwarancji wady towaru w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.

21. Uprawnienia z gwarancji przysługują kupującemu, który nabył towar bezpośrednio u GWARANTA.

22. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień uprawnionego z gwarancji wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl